Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Програма за превенция за ранното напускане в детската градина
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Годишен план за дейността на ДГ „БРЕЗИЦА” Брезник за учебната 2020/2021 г.
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет
План на комисията за превенция на агресията при децата през учебната 2017/2018 ДГ „БРЕЗИЦА“ Брезник
План механизъм за противодействие на насилие и тормоз между децата в ДГ „БРЕЗИЦА“ Брезник
Механизъм за противодействие на насилие и тормоз между децата в ДГ „БРЕЗИЦА“ Брезник
Политика за защита на личните данни
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските датски градини на територията на община Брезник
Услуги предоставяни от ДГ Брезица – Инфо 136