Утвърждаване на ДГ „Брезица“ като център за личностно развитие, съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност към самоизява и самоутвъждаване, защита на детето и детството като ценност, формиране на знаещи, можещи и с необходимото самочувствие детски личности, в духа на националните и европейски ценности, подготовка за училище.