ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА „БРЕЗИЦА“!

ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА ОБИЧТА, УСМИВКИТЕ, ПРЕГРЪДКИТЕ, ЦЕЛУВКИТЕ И ДОБРИТЕ ДЕЛА!
ЩЕ СМЕ МНОГО РАДОСТНИ, АКО СПОДЕЛЯТЕ ПРЕКРАСНАТА ИДЕЯ, ЗАЛОЖЕНА В ПРОЕКТА НИ „МОСТ КЪМ ДОБРИНАТА“ ВЪВ ВАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ ИЛИ ВЪВ ВАШАТА РАБОТА!
ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕТЕ МНОГО ПО-ЩАСТЛИВИ!

ЦЕЛ:
Засилване възпитателната роля на детската градина за формиране на ценностни качества и ориентации, свързани с чувството за българската национална идентичност, уважение към другите, съпричастност, обич, приятелство и гражданско отношение.

ЗАДАЧИ:
1. Формирането на ценностни качества и добродетели да не се оставя на случайността, а да бъде насърчавано и запечатвано в детското съзнание, чрез целенасочено педагогическо взаимодействие.
2. Осигуряване на оптимална, богата, разнообразна и стимулираща педагогическа среда в детската градина, с цел полагане основите на свободна, морална и инициативна личност, с необходимото самочувствие и увереност в собствените сили, чрез силата на обичта, добрината и съпричастността.
3. Чрез формиране на ценностни качества да се тушира агресията у децата.
4. Приобщаване на родители и партньори към „Мост към добрината”