Активно приобщаване в системата на предучилищното образование


Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

От 16.09.2019г. детска градина „Брезица“ започва да работи по проект
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
BG05M2ОP001-3.005-0004
Дейност 2 с бенефициент МОН.

Организирането, провеждането и отчитането на дейностите по проекта се
осъществява от:

екип за организация и управление на проекта (ЕОУП) в Министерството на
образованието и науката (МОН) и Центъра за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ);
териториални екипи (ТЕ) в регионалните управления на образованието (РУО);
директори на детски градини/училища;
счетоводители в детски градини/училища;
педагогически специалисти (учители, психолози, логопеди и ресурсни учители);
непедагогически специалисти (образователни медиатори, социални работници в
образованието, помощници на учителя и помощник-възпитатели);
други заинтересовани страни, включени в дейности по проекта. За целите на настоящата операция под уязвими групи следва да се разбират
такива, които са в риск от социално изключване и маргинализиране поради ограничен
достъп до качествено образование и здравни услуги, до социални права, до възможностите на обществото и икономиката, с професионална квалификация и умения, възпрепятстващи участието на пазара на труда и с трудности в социализацията, като роми, мигранти, търсещи или получили международна закрила, деца, за които българският език не е майчин, деца със специални образователни потребности, деца с трудности в обучението, възпитанието и социализацията, деца от социално-слаби семейства, деца в неравностойно положение, деца в риск и др.
Във връзка с проекта в ДГ“Брезица“ ще бъдат назначени ресурсен учител и помощник на учителя.


Протокол №1Протокол №2