Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

20.10.2019

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

20.10.2019

aktivno-priobshtavane-v-sistemata-za-preduchilishtno-obrazovanie.jpg

От 16.09.2019г. детска градина „Брезица“ започва да работи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – BG05M2ОP001-3.005-0004 – Дейност 2 с бенефициент МОН.

Организирането, провеждането и отчитането на дейностите по проекта се
осъществява от:

 1. екип за организация и управление на проекта (ЕОУП) в Министерството на
  образованието и науката (МОН) и Центъра за образователна интеграция на децата и
  учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ);
 2. териториални екипи (ТЕ) в регионалните управления на образованието (РУО);
 3. директори на детски градини/училища;
 4. счетоводители в детски градини/училища;
 5. педагогически специалисти (учители, психолози, логопеди и ресурсни учители);
 6. непедагогически специалисти (образователни медиатори, социални работници в
  образованието, помощници на учителя и помощник-възпитатели);
 7. други заинтересовани страни, включени в дейности по проекта.
  За целите на настоящата операция под уязвими групи следва да се разбират
  такива, които са в риск от социално изключване и маргинализиране поради ограничен
  достъп до качествено образование и здравни услуги, до социални права, до възможностите на обществото и икономиката, с професионална квалификация и умения, възпрепятстващи участието на пазара на труда и с трудности в социализацията, като роми, мигранти, търсещи или получили международна закрила, деца, за които българският език не е майчин, деца със специални образователни потребности, деца с трудности в обучението, възпитанието и социализацията, деца от социално-слаби семейства, деца в неравностойно положение, деца в риск и др.
  Във връзка с проекта в ДГ“Брезица“ ще бъдат назначени ресурсен учител и помощник на учителя.